تبلیغات
speed downlod=اسپید دانلود

کامل ترین کد های GTA5 برای PS2

 

 اینم از کامل ترین کد های GTA5  برای PS2 برای مشاهده

به ادامه مطلب بروید.

رمز های  بازی GTA5   معنی تمامی واژه ها در اخر نوشته شده

DOWN, LEFT, L1, DOWN, DOWN, R2, DOWN, L2, DOWN

 

ماشین ها پرواز میکنند
UP, DOWN, L1, R1, L1, RIGHT, LEFT, L1, LEFT

 

ماشین ها همگی نیترو دارند

UP, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, X, SQUARE, R2, RIGHT


میتوانید در حین رانندگی شلیک کنید
UP, UP, SQUARE, L2, RIGHT, X, R1, DOWN, R2, CIRCLE


ماشین ها مدل بالا میشوند

UP, L1, R1, UP, RIGHT, UP, X, L2, X, L1 


ماشین ها زیاد میشوند 
X, DOWN, UP, R2, DOWN, TRIANGLE, L1, TRIANGLE, LEFT

 

Cheat: Spawn Dozer
R2, L1, L1, RIGHT, RIGHT, UP, UP, X, L1, LEFT

 

گانگستر ها خیابان ها را در دست میگیرند

L2, UP, R1, R1, LEFT, R1, R1, R2, RIGHT, DOWN

 

Cheat: Massive Bunny Hops
 TRIANGLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, L2, R1, R2 


پارتی ساحل
 UP, UP, DOWN, DOWN, SQUARE, CIRCLE, L1, R1, TRIANGLE, DOWN


Cheat: Spawns a Stunt Plane
CIRCLE, UP, L1, L2, DOWN, R1, L1, L1, LEFT, LEFT, X, TRIANGLE


Cheat: Monster Truck
RIGHT, UP, R1, R1, R1, DOWN, TRIANGLE, TRIANGLE, X, CIRCLE, L1, L1


Cheat: Vehicle of Death
L1, L2, L2, UP, DOWN, DOWN, UP, R1, R2, R2

 

Cheat: Get Parachute
LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, UP, DOWN, RIGHT, L1 

خون + پول + ۲۵۰۰۰۰پول

 R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP. 

 

اسلحه نوع۲ 
R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT.

 

اسلحه نوع۳

R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN. 

 

اسلحه نوع۱ 
R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up.


Cheat: Get Rhino
CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE.

پلیس ها به دنبال شما می ایند

R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT.

 

Cheat: Spawn Caddy
CIRCLE, L1, UP, R1, L2, X, R1, L1, CIRCLE, X

Cheat: Spawn Stretch
R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT.


با ماشین روی اب برانید !

RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2

 

ماشین ها سیاه می شوند
CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE

 

ماشین ها صورتی میشوند
CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE

 

Cheat: Flying boats
R2, CIRCLE, UP, L1, RIGHT, R1, RIGHT, UP, SQUARE, TRIANGLE

 

Cheat: Spawn Bloodring Banger
DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT

 

Cheat: Spawn Ranger
UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2. 

 

ماشین مسابقه ای ۱ 
R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1.

 

ماشین مسابقه ای ۲

R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2.


Cheat: Spawn Romero
DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT.


Cheat: Bounty on Your Head
DOWN, UP, UP, UP, X, R2, R1, L2, L2.


Cheat: Perfect Handling
TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1.


Cheat: Aggressive Traffic
R2, CIRCLE, R1, L2, LEFT, R1, L1, R2, L2


Cheat: Spawn Trashmaster
CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT

 


Cheat: Blow Up All Cars

 R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1. 


درجه ی تعقیب شما کمتر میشوند(ستاره ها)
 R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN.


Cheat: Suicide
RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1

 

هوای خوب

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE

 

هوای بد

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X 


بازی کند میشود 
TIRANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1 


بازی تند میشود 
TRIANGLE, UP, SQUARE, SQUARE, L2, L1, SQUARE

 

هوا بارانیست
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE


Cheat: Overcast Weather
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE


Cheat: Pedestrians Have Weapons
R2, R1, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, UP, DOWN


Cheat: Pedestrian Riot- Cannot be disabled
DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1


ساعت زود به زود میگذرد
CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE


ماشین ها سرعتی زیاد میشوند
RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1


رفتن به هوا
Cheat: Spawn Jetpack 
L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT.

 

Hint: Video Game in Johnson House
When you enter the Johnson house there is a TV to your right with a game console on the floor in front of it, if you approach it, it will give the option to play a "Starship" game.

 

Cheat: CJ Phone Home
Triangle, Square, Circle, Circle, Square, Circle, Circle, L1, L2, L2, R1, R2 هیکل ردیف 
Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Left

 

پرش بلند

CJ can now jump 10 times as high as before. That's right, CJ's getting higher than ever. Up, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2.

 

Cheat: ATV Quad
Spawns a quad that drops down right in front of CJ. While playing Grand Theft Auto: San Andreas Left, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2.

 


Cheat: Hydra

Spawns a Hydra in front of CJ. Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, Up.

 

Cheat: Vortex Hovercraft
. Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, Down.

Cheat: Skinny
. Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Right.

Cheat: Fatty
CJ turns into one hell of a tubby. Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Down.

Cheat: Orange Sky and Time Stopped at 21:00
During game play press LEFT, LEFT, L2, R1, RIGHT, SQUARE, SQUARE, L1, L2, X


Cheat: Funhouse
 Theme
Enter this code during game play: TRIANGLE, TRIANGLE, L1, SQUARE, SQUARE, CIRCLE, SQUARE, DOWN, CIRCLECheat: Sandstorm
UP,DOWN,L1,L1,L2,L2,L1,L2,R1,R2


Cheat List:
 

 L2, RIGHT, L1, TRAINGLE, RIGHT, RIGHT, R1, L1, RIGHT, L1, L1, L1

* Spawn Hunter: CIRCLE, X, L1, CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, R1 R2, L2, L1, L1

* Spawn Tanker: R1, UP, LEFT, RIGHT, R2, UP, RIGHT, SQUARE, RIGHT, L2, L1, L1

* All cars have Nitros: LEFT, TRIANGLE, R1, L1, UP, SQUARE, TRIANGLE, DOWN, CIRCLE, L2, L1, L1

* Maximum Vehicle Stats: SQUARE, L2, X, R1, L2, L2, LEFT, R1, RIGHT, L1, L1, L1

* Hitman in all weapons: DOWN, SQUARE, X, LEFT, R1, R2, LEFT, DOWN, DOWN, L1, L1, L1

* Maximum Respect: L1, R1, TRIANGLE, DOWN, R2, X, L1, UP, L2, L2, L1, L1

* Maximum Sex Appeal: CIRCLE, TRIANGLE, TRIANGLE, UP, CIRCLE, R1, L2, UP, TRIANGLE, L1, L1, L1

* Traffic is country vehicles (minus hillbilly gear): TRIANGLE, LEFT, SQUARE, R2, UP, L2, DOWN, L1, X, L1, L1, L1

* Cloudy Weather: L2, DOWN, DOWN, LEFT, SQUARE, LEFT, R2, SQUARE, X, R1, L1, L1

* Peds Attack (guns): X, L1, UP, SQUARE, DOWN, X, L2, TRIANGLE, DOWN, R1, L1, L1

* All traffic is crap cars: L2, RIGHT, L1, UP, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1

* Infinite Ammo: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, DOWN, L1, L1

Cheat: Night
During gameplay, enter R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE.

Cheat; Insane Handling
TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1.Cheat: All Traffic is Junk Cars
L2, RIGHT, L1, UP, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1.

 

معنی واژه ها:

TRIANGLE  : مثلث

:SQUARE مربع

LEFT: چپ

DOWN: پایین

UP: بالا

RIGHT: راست

CRICLE: دایره