تبلیغات
speed downlod=اسپید دانلود

چند مطلب مفید

تجربه بهترین درس است هرچه که حق التدریس ان گران باشد.

من خودم را محتاج نمی دانم ،زیرا طریقه قناعت را یاد گرفته ام.

کاری که در راه خدا باشد ، مزد خدای همراه دارد.

نبوغ را می توان به عبارت دیگر،پشتکارو بردباری و شکیبایی گفت.

اتلاف وقت،خودکشی واقعی است.

پرسش های ما افکار ما را می سازد.